Методи калібрації у вибіркових дослідженнях

Викладач:
канд. фіз.-мат. наук, доцент Розора Ірина Василівна
Кафедра:
Прикладної статистики
Web-сторінка:
Форма контролю:
залік
Кількість годин:
 • лекції – 30 год.
 • самостійна робота – 60 год.
 • загалом - 3 кредити ECTS.

Актуальність дисципліни, практичне застосування

Метою та завданням дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними математичними методами у вибіркових дослідженнях та практична підготовка студентів до проведення статистичних досліджень, їх аналізу та обробки із використанням пакету R.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • що таке вибіркові обстеження, вибірка, вибірковий дизайн, калібрація;
 • предмет вибіркових обстежень та їх методи;
 • основні види випадкових відборів (простий випадковий відбір без повернення, простий випадковий відбір з поверненням, відбір Бернуллі, систематичний відбір, стратифікований відбір, кластер ний відбір тощо) та їх властивості; види фінансових цінних паперів та методи їх обробки;
 • значення оцінки Горвіца-Томпсона, її середнє та дисперсію для кожного з випадкових відборів;
 • методи калібрації та використання допоміжної інформації;
 • основні механізми породження пропусків у вибіркових обстеженнях.

вміти:

 • будувати вибірку за зазначеним вибірковим відбором в R;
 • знаходити оцінку Горвіца-Томпсоната обчислювати її характеристики в R;
 • аналізувати моделі вибіркових обстежень із залученням допоміжної інформації та із калібрацією;
 • володіти методами аналізу даних із пропусками;
 • аналізувати отримані статистичні дані та визначати статистичні вибіркові характеристики.

Зв’язок з іншими дисциплінами

Навчальна дисципліна “Методи калібрації у вибіркових дослідженнях” тісно пов'язана з такими спеціальними дисциплінами, як “теорія ймовірностей", “математична статистика", «алгебра», «методи оцінювання у прикладних дослідженнях» і т.п.