Анісімов Анатолій Васильович — доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри математичної лінгвістики (з 1980), математичної інформатики (з 1985), декан факультету кібернетики (з 2004).

Народився 15 червня 1948 р. в м. Южно-Сахалінськ. В 1970 р. з відзнакою закінчив механіко-математичний ф-т Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1970 р. – асистент кафедри теоретичної кібернетики, з 1971 р. – кафедри теорії програмування факультету кібернетики.

У 1970 р. – вступив до аспірантури без відриву від виробництва, у 1972 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему “Про деякі питання алгебраїчної теорії мов та автоматів”, науковий керівник – академік В.М. Глушков.

З 1973 р. – старший викладач кафедри математичних основ кібернетики, з 1974 р. – доцент кафедри теорії програмування.

В 1976–1977 навчальному році пройшов стажування в Стенфордському університеті (США). У співробітництві зі всесвітньо відомим вченим в галузі комп'ютерних наук Д.Е. Кнутом було розвинуто теорію неоднорідного сортування даних, яка відразу отримала широке застосування для вирішення задач оптимального розподілу робіт для багатопроцесорних паралельних комп'ютерів. З друку вийшли і відповідні спільні наукові публікації: Неоднородная сортировка. //Программирование, 1,1979; Inhomogeneous Sorting. //International Journal of Computer and System Science. v.8, n.4, 1979.

З 1978 р. – доцент кафедри теоретичної кібернетики.

З 1980 р. – завідувач кафедри математичної лінгвістики.

У 1984 р. захистив докторську дисертацію на тему “Рекурсивні перетворювачі інформації”.

З 1984 р. – професор Київського національного університету.

В 1985–2007 рр. – завідувач кафедри математичної інформатики (після зміни її назви). З вересня 2008 – знову завідувач цієї ж кафедри.

В 1996–1997 рр. – Соросівський професор.

З 2004 р. – декан ф-ту кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читав та читає нормативні курси: дискретна математика, математична логіка і теорія алгоритмів, штучний інтелект, теорія програмування, а також спецкурси: теорія складності алгоритмів, системи захисту інформації, алгоритмічна арифметика великих чисел, основи комп’ютерної графіки, теорія паралельних обчислень, нейронні системи та мережі, комп’ютерна лінгвістика, захист і кодування інформації, методи розпізнавання образів, алгоритм на графах, алгоритми сортування, теорія автоматів, теорія компіляції, рекурсивно-паралельні перетворювачі інформації, методи верифікації програм, дискретні перетворювачі інформації.

Основні напрямки наукових досліджень: рекурсивно-паралельні перетворювачі інформації та їх використання.

А.В. Анісімов розробив теорію рекурсивних перетворювачів інформації, яка дає можливість моделювати широкий клас складних систем та обчислювальних структур. В рамках цієї теорії отримано низку конкретних математичних результатів щодо властивостей алгоритмів та систем: побудовано нові класи локальних алгоритмів на графах; досліджено спосіб асоціативно-локального пошуку в семантичних мережах; досліджено системи паралельного програмування, прискорювачі швидкодії обчислювальних модулів для задач захисту інформації; розроблено нові паралельні обчислювальні архітектури. Роботи в цій галузі отримали високий індекс міжнародного цитування. Розроблено концепцію керуючих просторів ПАРКС (Паралельні Асинхронні Рекурсивно Керовані Системи) та ПАРКС-технологію програмування.

Практичне використання методів дослідження А. В. Анісімова яскраво демонструється їх застосуванням до вирішення нетрадиційних прикладних задач, наприклад, задач комп’ютерної лінгвістики: дослідження авторського стилю, аналіз літературних текстів, автоматичне реферування, психолінгвістичні аспекти тощо.

Нині активно працює над проблемою захисту інформації в мережах ЕОМ, розробляє методи рекурсивно-паралельної обробки надвеликих чисел. Бере участь в міжнародних наукових конференціях, є постійним референтом багатьох зарубіжних наукових журналів та членом редколегій визнаних наукових видань (журнал “Кибернетика и системный анализ”, “Проблемы программирования”, “Управляющие системы и машины”, “Вісник Київського національного університету”).

А. В. Анісімов – засновник наукової школи “Математична інформатика”, під його керівництвом захищено 32 кандидатських, 1 докторська дисертація, ще одна підготовлена до захисту.

Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій в Київському університету (ф-т кібернетики) та в ІК НАН України.

Науковий керівник ряду міжнародних ґрантів та тем з наукової міжнародної співпраці.

Заслужений діяч науки і техніки України (2005), має відзнаку Президії НАН України “За підготовку наукової зміни” (2008).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1988), премій імені В.М. Глушкова НАН України (1994) та імені С.О. Лебєдєва НАН України (2008).

Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 4 монографії:

  • Рекурсивные преобразователи информации. – К.: Вища школа, 1987. – 200 с.
  • Информатика. Творчество. Рекурсия. – К.: Наукова думка, 1989. – 220 с.
  • Компьютерная лингвистика для всех. Мифы. Алгоритмы. Языки. – К.: Наукова думка, 1990. – 205 с.
  • Модулярна арифметика великих чисел. – К.: Академпериодика, 2001. – 153 с.