Штучний інтелект

Викладач:
доктор фіз.-мат. наук, доцент Марченко Олександр Олександрович
Кафедра:
Математичної інформатики
Web-сторінка:
Форма контролю:
залік
Кількість годин:
  • лекції – 20 год.
  • лабораторні - 10 год.
  • самостійна робота – 60 год.
  • загалом - 3 кредити ECTS.

Актуальність дисципліни, практичне застосування

Завдання навчальної дисципліни ШІ – на основі отриманих теоретичних знань поглибити знання з таких розділів штучного інтелекту, як моделі представлення знань, онтологічні бази знань, нечіткі логіки, евристики, ігрові моделі, жадібні алгоритми, динамічне програмування, планування дій, машинне навчання, еволюційні алгоритми, дерева рішень, штучні нейронні мережі, обробка природномовної інформації, виробити у студентів уміння користуватися існуючими методами та алгоритмами штучного інтелекту , а також створювати власні системи інтелектуальної обробки інформації.

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами методів і способів розробки засобів штучного інтелекту, отримання знань про основи штучного інтелекту, основні поняття про системи класифікації, аналізу, кластеризації, розпізнавання та ситуаційного управління, штучні нейронні мережі та інші інтелектуальні системи.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  • ЗНАТИ основні методи аналізу, розпізнавання, класифікації та кластерізації, основні методи представлення знань, ігрові моделі, жадібні алгоритми, динамічне програмування, будову і принципи функціонування штучних нейронних мереж.
  • ВМІТИ проектувати, створювати, навчати і використовувати системи з елементами штучного інтелекту.

Студентам будуть запропоновані до виконання лабораторні роботи «Побудова розв’язку головоломки» (типу п’ятнашки чи судоку ) та «Розробка комп’ютерної гри з контрагентом» (шашки, шахи), які містять: тему і мету роботи; опис обладнання (персональний комп’ютер) та програмних засобів (мови програмування Lisp та Prolog), потрібних для її виконання; список літератури; короткі теоретичні відомості, необхідні для виконання; порядок виконання роботи; контрольні запитання для самоперевірки. В цих роботах розглядаються принципи побудови систем планування дій та пошуку розв’язку у просторі станів, а також розробка систем на основі ігрових моделей із контрагентом.