Спеціальні розділи фінансової математики

Викладач:
член-кореспондент НАН України, док. фіз.-мат. наук, професор Кнопов Павло Соломонович
Кафедра:
Прикладної статистики
Web-сторінка:
Форма контролю:
іспит
Кількість годин:
 • лекції – 18 год.
 • семінарські - 10 год.
 • консультації - 2 год.
 • самостійна робота – 60 год.
 • загалом - 3 кредити ECTS.

Актуальність дисципліни, практичне застосування

Метою та завданням дисципліни є ознайомлення студентів з математичними методами обробки статистичної інформації та практична підготовка студентів до проведення статистичних досліджень з використанням строгого математичного обґрунтування.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • що таке фінансова та страхова математика та які завдання вона виконує;
 • предмет фінансової та страхової математики та їх методи;
 • види фінансових цінних паперів та методи їх обробки;
 • основні моделі фінансових ринків та методи їх моделювання;
 • статичні та динамічні моделі фінансових ринків;
 • портфельна теорія, модель Марковіца;
 • основні оптимізаційні в задачах фінансової математики;

вміти:

 • знати основні моделі фінансової математики та застосовувати їх з різних галузях економіки та господарства;
 • формулювати мету та основні завдання дослідження;
 • визначати та аналізувати показники фінансової та економічної діяльності підприємств;
 • володіти математичними методами моделювання та прогнозування фінансової діяльності підприємств та установ;
 • представляти інформацію за допомогою графіків, діаграм і т.п.;
 • володіти методами аналізу динамічних моделей страхування;
 • аналізувати отримані статистичні дані та визначати статистичні характеристики розподілів.

Зв’язок з іншими дисциплінами

Навчальна дисципліна “Спеціальні розділи фінансової математики” тісно пов'язана з такими спеціальними дисциплінами, як “теорія ймовірностей" “загальна теорія статистики", "економічна статистика", "соціальна статистика" і т.п.