Докторантура

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук:

Галузь знань Спеціальність
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
124 Системний аналіз
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
Термін навчання: не більше 3-х років;
Контактний телефон:
 • (044) 259-01-49
 • (093) 723-96-16
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.
Вступники до докторантури подають на ім'я ректора університету такі документи:
 1. Заяву (зразок);
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації) (зразок).
 4. Медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о.
 5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома).
 6. Копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).
 7. Копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності).
 8. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 10. Дві фотокартки (3х4).
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) (зразок) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.
Докторанти університету:
 • отримують державну стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;
 • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну перебування в докторантурі.
Взаємозобов'язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.
За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.
Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.
Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує трьох років.
Корисні посилання: